Algemene voorwaarden

 

 1. Aequilibria is opgericht door Conny van Iwaarden op 1 mei 2020. Per 1 januari 2021 zal de praktijk bij de Kamer van Koophandel en een beroepsvereniging worden ingeschreven. 
 2. In de praktijk kunnen volwassenen en kinderen terecht voor energetische therapie en begeleiding bij hoogbegaafdheid en HSP.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en overeenkomsten met Aequilibria en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 4. Indien van toepassing dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord te gaan met de therapie/ begeleiding. De opdrachtgevende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de andere ouder/verzorger akkoord gaat en geïnformeerd wordt over (het verloop van) de therapie/ begeleiding. Mocht de andere partij op enig moment bezwaar maken tegen de therapie/ begeleiding of anderszins, neemt de ondertekenende ouder/verzorger de consequenties hiervan op zich. Aequilibria kan op generlei wijze hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.
 5. De cliënt (indien volwassen) of beide ouders/ verzorgers geven Aequilibria toestemming om de casus van de cliënt anoniem te bespreken met haar intervisiegroep en/of docenten, zodat de kwaliteit van de begeleiding zo goed mogelijk gewaarborgd wordt.
 6. Bij begeleiding kan er na een gezamenlijke intake individueel met de cliënt (indien volwassen), individueel met het kind of samen met de ouder(s)/verzorger(s) verder worden gewerkt. Met instemming van het kind volgt er na een sessie eventueel een korte nabespreking met de ouder(s)/verzorger(s). Na enkele sessies volgt er een evaluatie samen met het kind en de ouder(s)/verzorger(s).
 7. De cliënt staat altijd in het middelpunt en is leidend tijdens de therapie/ begeleiding. Bij de begeleiding van kinderen vinden in het bijzijn van het kind geen zijdelingse gesprekken tussen coach en ouder(s)/verzorger(s) plaats. Voor (korte) gesprekken kan gebeld of gemaild worden. Voor uitgebreid overleg wordt een aparte afspraak ingepland. Hierdoor blijft de vertrouwensrelatie tussen kind en ouder en tussen kind en begeleider gewaarborgd.
 8. Bij verhindering kunnen afspraken minimaal 48 uur van te voren kostenloos worden geannuleerd. Indien een afspraak 24 tot 48 uur van te voren wordt geannuleerd, brengt Aequilibria 50% van het tarief in rekening en bij annulering minder dan 24 uur van te voren of niet komen opdagen voor de afspraak, brengt Aequilibria 100% van het tarief in rekening.
 9. Aequilibria is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nagekomen worden. Voorts is Aequilibria bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aequilibria kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aequilibria op de cliënt (indien volwassen) of de ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk opeisbaar.
 10. Aequilibria heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat Aequilibria, om gestelde doelen te behalen, alles zal doen wat binnen de mogelijkheden van de therapie/ begeleiding ligt, echter geen garantie geeft wat betreft beoogde resultaten. Aequilibria kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor tegenvallende resultaten van de begeleiding/ therapie of scores van het kind op school. De ouder(s)/verzorger(s) dien(t)(en) zich tevens (indien van toepassing) bewust te zijn van de eigen actieve rol in het leerproces en ontwikkelingsproces van het kind.
 11. Aequilibria is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Aequilibria. Voor lichamelijke- en psychische klachten wordt aangeraden altijd contact op te nemen met de huisarts.
 12. Per 1 januari 2021 wordt Aequilibria ingeschreven bij KvK en aangesloten bij een beroepsvereniging met geschillencommissie. 
 13. Deze voorwaarden zijn te allen tijde na te lezen op www.aequilibria.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.(18 oktober 2020)
Algemene voorwaarden (PDF)
AVG volwassene (PDF)
AVG kind (PDF)