algemene voorwaarden

Aequilibria – ALGEMENE VOORWAARDEN 

Update augustus 2022 in Apeldoorn

 

Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Aequilibria (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80940544 en met BTW nummer NL002142515B68) of haar eigenaar Conny van Iwaarden, verder aangeduid als “Aequilibria”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

 • Aequilibria: therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon) die is aangesloten bij beroepsorganisatie CAT onder therapeutennummer CS4439-01-01-21. De AGB code van praktijk Aequilibria is 90093835. De AGB code van Conny van Iwaarden is 90117873.
 • Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen Aequilibria en de cliënt
 • Partijen: Aequilibria en cliënt 
 • Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van Aequilibria zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door Aequilibria is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat Aequilibria schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen. 

Duur overeenkomst en ontbinding

 1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.

 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien; 

  • De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 3. Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Aequilibria met welke vordering ook van de cliënt op Aequilibria is uitdrukkelijk uitgesloten. Aequilibria heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op Aequilibria.

Begeleiding van minderjarigen

 • Indien van toepassing dienen beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord te gaan met de therapie/ begeleiding. De opdrachtgevende ouder/verzorger draagt er zorg voor dat de andere ouder/verzorger akkoord gaat en geïnformeerd wordt over (het verloop van) de therapie/ begeleiding. Mocht de andere partij op enig moment bezwaar maken tegen de therapie/ begeleiding of anderszins, neemt de ondertekenende ouder/verzorger de consequenties hiervan op zich. Aequilibria kan op generlei wijze hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 
 • Bij begeleiding kan er na een gezamenlijke intake individueel met het kind of samen met de ouder(s)/verzorger(s) verder worden gewerkt. Met instemming van het kind volgt er na een sessie eventueel een korte nabespreking met de ouder(s)/verzorger(s). 
 • De cliënt staat altijd in het middelpunt en is leidend tijdens de therapie/ begeleiding. Bij de begeleiding van kinderen vinden in het bijzijn van het kind geen zijdelingse gesprekken tussen coach en ouder(s)/verzorger(s) plaats. Voor (korte) gesprekken kan gebeld of gemaild worden. Voor uitgebreid overleg wordt een aparte afspraak ingepland. Hierdoor blijft de vertrouwensrelatie tussen kind en ouder en tussen kind en begeleider gewaarborgd.
 • Aequilibria heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Dit houdt in dat Aequilibria, om gestelde doelen te behalen, alles zal doen wat binnen de mogelijkheden van de therapie/ begeleiding ligt, echter geen garantie geeft wat betreft beoogde resultaten. Aequilibria kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor tegenvallende resultaten van de begeleiding/ therapie of scores van het kind op school. De ouder(s)/verzorger(s) dien(t)(en) zich tevens bewust te zijn van de eigen actieve rol in het leerproces en ontwikkelingsproces van het kind.

Annulering

1. Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.

2. Voor annulering of het verzetten van afspraken gelden de volgende voorwaarden

 • Bij annulering of het verzetten van de afspraak tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering of het verzetten van de afspraak tussen 48 tot 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het bedrag de afspraak verschuldigd.
 • Bij annulering of verzetten van de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.
 • Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Aequilibria gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.
 • Aequilibria is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

 Geheimhouding, dossierbeheer, inzagerecht en intervisie

 • Aequilibria zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of Aequilibria toestemming heeft verkregen.
 • Aequilibria zal rapportages over behandelingen/behandeltrajecten op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de AVG.
 • De cliënt (indien volwassen) of beide ouders/ verzorgers geven Aequilibria toestemming om de casus van de cliënt anoniem te bespreken met haar intervisiegroep en/of docenten, om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen.

Overmacht

Indien Aequilibria haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van Aequilibria, ziekte van de persoon die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van Aequilibria opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen. 

Facturering en betaling

 • Alle prijzen zijn in Euro’s (€). 

 • Dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de Aequilibria tegen overleg van een factuur te worden voldaan.

 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de cliënt binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Aequilibria te betalen.

 • Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is Aequilibria gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

 • Aequilibria is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.

 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in termijnen overeenkomen.

 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Aequilibria is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Aequilibria zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 • Bij trainingen en opleidingen dient het factuurbedrag voor aanvang van de startdatum voldaan te zijn. 

Aansprakelijkheid

 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van Aequilibria is sprake van een inspanningsverplichting.
 • Aequilibria geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Aequilibria.
 • Aequilibria is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • Aequilibria is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Aequilibria mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van Aequilibria voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Aequilibria beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de door Aequilibria afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
 • Aequilibria is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde hulpstukken, supplementen etc.

Training & Opleiding 

Inschrijving

 • Alle trainingen en opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Aequilibria behoudt zich het recht om de locatie te veranderen.
 • Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

Annulering & wijziging

 • Mocht een deelnemer verhinderd zijn, dan is het mogelijk om een vervanger te sturen.
 • Tot 4 weken voor aanvang van de training wordt 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • Tussen 4 en 2 weken voor aanvang wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 50,-.
 • Tussen 2 weken en 1 dag voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht, met een minimum van 50,-.
 • Vanaf aanvang van de training of opleiding wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.
 • Tussentijdse annulering (na aanvang van een meerdaagse cursus of opleiding) is niet mogelijk. De deelnemer is dan volledige betaling verschuldigd.
 • Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.
 • Aequilibria houdt zich het recht voor om ten aanzien van opleidingen en trainingen organisatorische en inhoudelijke wijzingingen aan te brengen. In bijzondere gevallen kan Aequilibria de aanvangsdatum of -tijd van activiteiten wijzigen.
 • In geval van ziekte van de trainer, wordt er in overleg met de deelnemers gezocht naar een alternatieve datum.

Overige kosten en auteursrecht

 • De reis-, overnachtings-, caterings-, parkeer- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat bij de betreffende training of opleiding. 
 • Het auteursrecht op de door Aequilibria uitgegeven syllabi, brochures, manuals, handouts, trainingsmaterialen, cursusboeken, oefenkaarten en welke andere in de opleiding gebruikte geschreven of getekende materialen dan ook, hierna te noemen ‘materialen’, berust bij Aequilibria, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Aequilibria mag er niets uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of verspreid. 

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de dienstverlening van Aequilibria is Nederlands recht van toepassing.
 • In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Aequilibria uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
Algemene voorwaarden (PDF)
AVG volwassene (PDF)
AVG kind (PDF)
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google